Over R-Newt Jongeren

Focussen op talent. De jongeren volgen in hun omgeving. Zorgen voor veiligheid in de openbare ruimte. Preventief werken en tijdig ingrijpen. Die uitdagingen neemt het jongerenwerk van R-Newt aan!

Talentbenadering

Iedere jongere heeft een bijzonder talent. Voor R-Newt is dit het beginpunt. Wij helpen de jongere dit talent te ontdekken en te ontwikkelen (in plaats van te focussen op wat allemaal fout gaat). Via gerichte leermomenten en succeservaringen, leren jongeren die kant van zichzelf kennen. Van daaruit kunnen ze aan de slag.

De talentbenadering zet in op een actieve houding van jongeren. We stimuleren hen mee te doen aan de maatschappij als zelfstandige, ondernemende burgers. Zo betekent ‘meedoen’ ook echt iets, namelijk iets bijdragen aan de samenleving.

Bij ons mag je leren maar we vragen ook wat terug. Bijvoorbeeld je inzetten voor anderen, zelf activiteiten organiseren voor andere jongeren of voor de wijk. Zo leren jongeren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en hun inzet voor anderen.

Present werken

R-Newt werkt in alle situaties vanuit presentie. Dat wil zeggen dat we letterlijk op straat zijn, de situatie in de wijk kennen en de jongeren die er rondhangen. Dat zorgt ervoor dat we groepen kunnen aanspreken op momenten dat het erop aankomt.

Dat is maar één kant van preventie. De andere is dat we vanuit de contacten die we hebben, jongeren positief kunnen aansporen hun mogelijkheden te ontwikkelen (=talentbenadering).

Bij present werken ligt de focus op preventie. Contact met ouders van met name 16-minners, informatie-uitwisseling met scholen op de meest kwetsbare jongeren en contact op straat en in de wijk, zijn belangrijk om risicogedrag in een vroeg stadium integraal aan te pakken.

Het present werken lijkt relatief simpel en gemakkelijk maar R-Newt is uniek in haar bereik: we vinden jongeren in hun eigen leefwereld: op straat, online, op school. We werken met vaste mensen op vaste plekken.

Present werken betekent in de eerste plaats een relatie aangaan. Pas als je de ander kent, kun je bepalen wat je voor hem of haar kunt betekenen. R-Newt werkt niet met een vooropgezet plan, het contact met de jongere is het uitgangspunt. Daarna gaan we aan de slag met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, praktische wijsheid, passie, loyale betrokkenheid (Andries Baart). Present werken betekent ook dat de jongerenwerker zichtbaar aanwezig is in de omgeving waar de jongere is.

Veiligheid

Met subjectieve veiligheid wordt het veiligheidsgevoel van mensen aangeduid. Dit gaat minder om werkelijke incidenten maar meer om hoe men (on)veiligheid ervaart. R-Newt beïnvloedt dit gevoel positief waar het gaat om jongerenproblematiek in de openbare ruimte. Presentie en de dialoog tussen jongeren en andere bewoners, zijn daarbij sterke wapens.

Wanneer buurtbewoners overlast door jongeren ervaren, is er al snel een verstoorde relatie tussen beide groepen. Een snelle reactie van jongerenwerk heeft meteen een de-escalerend effect. Afhankelijk van de aard van de overlast kunnen andere acties nodig zijn, zoals fysieke aanpassingen aan de omgeving of politie-inzet.

Preventieve zorg

Meestal weten ouders en jongeren de bestaande loketten voor toegang tot zorg en ondersteuning zelf te vinden. De jongeren en gezinnen die de weg niet weten, zijn juist degenen die verhoogde risico’s hebben. Ze mijden zorg en vallen op andere manieren op: bij overlast op straat, door uitval op school. R-Newt zoekt hen op in hun eigen wereld, legt contact en signaleert in een vroeg stadium. Zo ontstaat contact met jongeren en ouders die geen vertrouwen meer hebben in ‘het systeem’. Onze inzet richt zich op eigen kracht van jongeren en ouders, en op zelfredzaamheid. Werkt ‘eigen kracht’ niet, dan schakelen we het (hulpverlenings-)netwerk in of specifieke partners.

We kunnen parallel werken aan de zorgtrajecten en jongeren motiveren hulp te aanvaarden en vol te houden. Hier ligt een bemiddelende rol voor R-Newt.